CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Ngày đăng: 24/05/2018 03:14 PM

1/ Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/chuong trinh dai hoi.pdf

2/ Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/the le lam viec-bieu quyet.pdf

3/ Tờ trình sửa đổi Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/to tring sua doi dieu 2.pdf

4/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao tong ket hoat dong san xuat kd.pdf

5/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao cua hdqt cong ty.pdf

6/ Báo cáo Hoạt động của Ban Kiển soát năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao hoat dong cua ban kiem soat.pdf

7/ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao tai chinh nam 2017.pdf 

8/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/to trinh phan pho loi nhuan.pdf

Zalo
Hotline