TPHCM - Chủ nhật, 29.05.2022
 
 
Đối tác chiến lược
Trang chủ Tin tức
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

1/ Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 8 năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.pdf

2/ Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên lần 8 năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%C3%A0%20bi%E1%BB%83u%20quy%E1%BA%BFt.pdf

3/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BB%95%20sung%20%C4%91i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87.pdf

   Tổng hợp ý kiến sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

  fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20%C4%91i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20v%C3%A0%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng.pdf

4/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ II (2012 - 2016); Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ III (2017 - 2021) của Ban Tổng Giám đốc:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/ch%E1%BB%89nh%20s%E1%BB%ADa%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20kinh%20doanh.pdf

5/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20c%E1%BB%A7a%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%93ng%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B.pdf

6/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20ban%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t.pdf

7/ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh.pdf

8/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i%20l%E1%BB%A3i%20nhu%E1%BA%ADn.pdf

9/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2016) và thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20mi%E1%BB%85n%20nhi%E1%BB%87m.pdf

10/ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%81%20c%E1%BB%AD.pdf

 

Các tin khác »
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
Mẫu giấy ủy quyền tham dự, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền nhiệm kỳ 2017 - 2022 và danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đ
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017
Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016
Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2015
Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo của Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016
Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
 
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt khách truy cập: 886083
Truy cập trong ngày: 447
Số khách đang online: 6
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN
Tên giao dịch : Thaodien corp
Trụ sở chính:
25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6
Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại : (84) 028.35510.555. (84) 028.35510.666
Fax: (84) 028.35510.777
Email: thaodiencorp@vnn.vn
Website:
www.thaodienland.com