CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Cổ đông

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023

Thư mời họp Đại Hội Cổ đông 2023

Thư mời họp Đại Hội Cổ đông 2023

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Zalo
Hotline