CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng: 03/05/2021 08:28 PM

Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền kính gửi Quý Cổ đông các tài liệu họp Đại hội cổ đông thương niên 2021 như sau:

 1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2021;

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%202021.pdf

 2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 12 năm 2021;

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/07_Thelelamviec_Bieuquyet_%C4%90HC%C4%902021.pdf

 3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

Phương hướng hoạt động kinh doanh 2021 và nhiệm kỳ IV (2022 – 2026) của Ban Tổng Giám đốc;

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/01_BaocaoTGD_2020_KH2021.pdf

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

 

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/02_BaocaoH%C4%90QT_2020_Nhienky2017_2021.pd

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ III (2017 – 2021);

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/03_BaocaoBKS.pdf

6. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/04_BaocaoTaichinh2020.pdf

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/05_Totrinh_PPLoinhuan2020_KH2021.pdf

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2021) và

thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2026).

 fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD2021/06_Totrinh_Miennhiem_TVH%C4%90QT_BKS.pdf

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/08_TT_Suadoi_Dieule_2021.pdf

 

Zalo
Hotline