CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Ngày đăng: 24/05/2017 02:10 PM

1/ Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên lần 8 năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.pdf

2/ Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên lần 8 năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/th%E1%BB%83%20l%E1%BB%87%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20v%C3%A0%20bi%E1%BB%83u%20quy%E1%BA%BFt.pdf

3/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20s%E1%BB%ADa%20%C4%91%E1%BB%95i%20b%E1%BB%95%20sung%20%C4%91i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87.pdf

   Tổng hợp ý kiến sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

  fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%95ng%20h%E1%BB%A3p%20g%C3%B3p%20%C3%BD%20%C4%91i%E1%BB%81u%20l%E1%BB%87%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20v%C3%A0%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng.pdf

4/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, nhiệm kỳ II (2012 - 2016); Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ III (2017 - 2021) của Ban Tổng Giám đốc:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/ch%E1%BB%89nh%20s%E1%BB%ADa%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%ACnh%20h%C3%ACnh%20kinh%20doanh.pdf

5/ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20%C4%91%C3%A1nh%20gi%C3%A1%20c%E1%BB%A7a%20h%E1%BB%99i%20%C4%91%E1%BB%93ng%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B.pdf

6/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ II (2012 - 2016):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20c%E1%BB%A7a%20ban%20ki%E1%BB%83m%20so%C3%A1t.pdf

7/ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh.pdf

8/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i%20l%E1%BB%A3i%20nhu%E1%BA%ADn.pdf

9/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2016) và thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/t%E1%BB%9D%20tr%C3%ACnh%20mi%E1%BB%85n%20nhi%E1%BB%87m.pdf

10/ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 - 2021):

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/file/DHCD%20nam%202017/quy%20ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%81%20c%E1%BB%AD.pdf

 

Zalo
Hotline