CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 - 2011

Ngày đăng: 08/06/2011 04:20 AM

Kính gởi Quý cổ đông !

Để chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên Lần 2 - Năm 2011 theo Thông báo số 013/Cty-HĐQT ngày 21.05.2011 của Hội đồng Quản trị; Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền đã gửi tài liệu cho Quý cổ đông.

Trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được tài liệu, xin vui lòng download tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 - Năm 2011 theo danh mục dưới đây.

1. Thông báo V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần Thứ 2 - năm 2011.

2. Mẫu đăng ký tham dự Đại hội.

3. Mẫu Giấy uỷ quyền.

4. Chương trình Đại hội.

5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010.

6. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 1 - năm 2010.

8. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010.

9. Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

10. Tờ trình V/v Mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

11. Tờ trình V/v Điều chỉnh giảm vốn điều lệ và chuyển trụ sở.

12. Tờ trình V/v Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011.

13. Quy định thể lệ biểu quyết.

Zalo
Hotline