CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 - 2012

Ngày đăng: 27/04/2012 09:58 PM


Kính gởi Quý cổ đông !

Để chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông thường niên Lần 3 - Năm 2012 theo Thông báo số 012/Cty-HĐQT ngày 23.04.2012 của Hội đồng Quản trị; Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền đã gửi tài liệu cho Quý cổ đông.

Trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được tài liệu, xin vui lòng download tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 3 - Năm 2012 theo danh mục dưới đây:

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

4. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

5  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2007 - 2011, Phương hướng hoạt động năm 2012:

    Trang 1, Trang 2, Trang 3, Trang 4, Trang 5, Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Tất cả.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007- 2011

   Trang 1Trang 2, Trang 3Trang 4Trang 5Trang 6Trang 7Tất cả.

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007- 2011:

    Trang 1Trang 2, Trang 3Tất cả.

8. Báo cáo tài chính năm 2011: Trang 1, Trang 2, Trang 3, Tất cả.

9. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

     Trang 1Trang 2, Tất cả.

10. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch năm 2012

     Trang 1, Trang 2, Tất cả.

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

12. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 và thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

13. Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2012 – 2016: Trang 1, Trang 2, Tất cả.

14.Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản tr

     Đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát

     Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản tr

     Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát

15. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trịBan Kiểm soát.


Ghi chú: Các ký tự gạch dưới là các văn bản có thể tải về.


Zalo
Hotline