CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15 NĂM 2024

Ngày đăng: 22/03/2024 08:51 AM

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỞI QUÝ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 15 NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

------o0o------

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 15 năm 2024; 

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/Thong%20bao%20to%20chuc%20DHCD%202024.png

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 15 năm 2024;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/02.Giay%20Uy%20quyen%20tham%20du.pdf

3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 15 năm 2024;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/03.%20Chuong%20Trinh%20Dai%20hoi.pdf

4.Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 15 năm 2024;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/04.%20The%20le%20lam%20viec%20va%20bieu%20quyet.pdf

5. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2024 của Ban Tổng Giám đốc;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/05.%20BC%20Tong%20ket%20hoat%20dong%20kinh%20doanh%202023.pdf

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/06.%20BC%20H%C4%90QT%202023.pdf

7. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/07.%20BC%20Ban%20Kiem%20soat%202023.pdf

8. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/08.%20BC%20tai%20chinh%202023.pdf

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD%202024/09.%20To%20trinh%20PP%20Loi%20nhuan%202023%20va%20ke%20hoach%202024.pdf

Zalo
Hotline