CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày đăng: 28/03/2023 02:37 PM

DANH MỤC TÀI LIỆU KÍNH GỞI QUÝ CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 14 NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

------o0o------

 

 

1. Thông báo tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 14 năm 2023;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/01.HDQT_TB_DaiHoiCoDong2023.pdf

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 14 năm 2023;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/02.DHCD2023_UyQuyenThamDu.pdf

3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng hoạt động kinh doanh 2023 của Ban Tổng Giám đốc;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/03.DHCD2023_Baocaokinhdoanh2022.pdf

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; 

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/04.DHCD2023_Baocao_HDQT.pdf

5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/05.DHCD2023_Baocao_Bankiemsoat.pdf

6. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/06.DHCD2023_BaocaoTaichinh.pdf

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

https://thaodienland.com/upload/elfinder/Co_Dong/DHCD2023/07.DHCD2023_Totrinh_PhanphoiLoinhuan.pdf

 

Zalo
Hotline