CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Ngày đăng: 08/04/2021 01:55 PM

Thông báo

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2021.

-   Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

--   Căn cứ Nghị quyết số 003/CTy- HĐQT ngày 19.03.2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền xin thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 năm 2021 như sau:

1.     Thời gian: 9 giờ 00 thứ sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021.

2.     Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Thảo Điền, 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh

3.     Thành phần tham dự:

-         Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

-         Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 28.04.2021.

4.     Chương trình Đại hội:

-       Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

-     Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ  2017 – 2021; Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 2021 của Ban Tổng Giám đốc;

-         Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Báo cáo nhiệm kỳ 2017 – 2021;

-         Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Báo cáo nhiệm kỳ 2017 – 2021;

-         Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026;

-         Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026;

·     Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

·     Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

·     Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

·     Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

-         Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

-         Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;

-         Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

-         Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình Đại hội, tài liệu và các mẫu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến được cập nhật trên Website: thaodienland.com (Mục thông tin Thảo Điền và Cổ đông).

5.     Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

-         Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền), Thư mời, CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

-         Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kim Nga, Thư ký Công ty (Điện thoại: 028.35510555 (403); Fax: 028.35510777)

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

               CHỦ TỊCH

NGUYỄN SĨ VĂN

 

 

Zalo
Hotline