CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng: 24/04/2012 04:55 PM
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

-Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền được Hội đồng quản trị phê duyệt ngày 29.5.2007;
-Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền ngày 03.4.2012 V/v Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền xin thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2012 như sau:

1.Thời gian: 8 giờ thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012

2.Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Thảo Điền, 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

3.Thành phần tham dự:
   - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
   - Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 18.04.2012.

4. Chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
   - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 5 năm 2007 – 2012; Kết quả kinh doanh năm 2011; Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2012.
   - Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
   - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 2012 – 2016 (5 năm)
   - Các vấn đề khác của Đại hội.
Chương trình Đại hội, tài liệu và các mẫu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến được cập nhật trên Website: www.thaodienland.com (Mục thông tin Thảo Điền và Cổ đông)

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
  - Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền), Thư mời, CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
  - Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội cho Văn phòng Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền số 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh trước ngày 10.5.2012.
  - Điện thoại: 08.35510555 – 08.35510666/ 102 – 202 gặp Cô Kim Nga hoặc Cô Thúy.
  - Fax: 08.35510777

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.
Trân trọng thông báo./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
       
    NGUYỄN SĨ VĂN

Zalo
Hotline