CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo cổ đông

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Zalo
Hotline