TPHCM - Thứ bảy, 05.02.2022
 
 
Đối tác chiến lược
Trang chủ Thông Báo Cổ Đông
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

1/ Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/chuong trinh dai hoi.pdf

2/ Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/the le lam viec-bieu quyet.pdf

3/ Tờ trình sửa đổi Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/to tring sua doi dieu 2.pdf

4/ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao tong ket hoat dong san xuat kd.pdf

5/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao cua hdqt cong ty.pdf

6/ Báo cáo Hoạt động của Ban Kiển soát năm 2017:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao hoat dong cua ban kiem soat.pdf

7/ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/bao cao tai chinh nam 2017.pdf 

8/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/temp/to trinh phan pho loi nhuan.pdf

Các tin khác »
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
Mẫu giấy ủy quyền tham dự, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền nhiệm kỳ 2017 - 2022 và danh sách cổ đông tham gia ứng cử, đ
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017
Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016
Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2015
 
Hỗ trợ trực tuyến
Lượt khách truy cập: 845513
Truy cập trong ngày: 86
Số khách đang online: 25
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN
Tên giao dịch : Thaodien corp
Trụ sở chính:
25 Hoàng Hoa Thám - Phường 6
Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.
Ðiện thoại : (84) 028.35510.555. (84) 028.35510.666
Fax: (84) 028.35510.777
Email: thaodiencorp@vnn.vn
Website:
www.thaodienland.com