CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo cổ đông

Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012

Báo cáo tài chính năm 2012

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2012

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2013

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Lần 4 năm 2013

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Lần 4 năm 2013

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012

Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Zalo
Hotline