CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Ngày đăng: 28/03/2023 11:14 AM

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 năm 2023.

 • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;
 • Căn cứ Nghị quyết số 006/CTy- HĐQT ngày 03.03.2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền xin thông báo đến toàn thể cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 năm 2023 như sau:

 1. Thời gian: 9 giờ 00 thứ sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023.
 2. Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà Thảo Điền, 25 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh
 3. Thành phần tham dự:
 • Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
 • Toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày 24.03.2023.
 1. Chương trình Đại hội:
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 2023 của Ban Tổng Giám đốc;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022;
 • Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 • Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 • Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026;
 • Thông qua danh sách ứng cử viên bổ sung Hội đồng quản trị;
 • Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 • Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
 • Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
 • Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Chương trình Đại hội, tài liệu và các mẫu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến được cập nhật trên Website: thaodienland.com (Mục Tin Thảo Điền và Thông báo Cổ đông).

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
 • Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/ Hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu ủy quyền của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền), Thư mời, CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 • Để biết thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Kim Nga, Thư ký Công ty (Điện thoại: 028.35510555 (403).

Trân trọng thông báo./.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                             CHỦ TỊCH

             PHẠM THANH CƯƠNG

    

Zalo
Hotline