CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tin tức

Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 - KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú

Kết quả quan trắc môi trường Quý IV/2023 - KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT (tạm thời)

Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT (tạm thời)

Thông báo tin buồn - Ông Nguyễn Sĩ Văn

Thông báo tin buồn - Ông Nguyễn Sĩ Văn

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Duy tu hạ tầng KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Năm 2021

Duy tu hạ tầng KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú - Năm 2021

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Zalo
Hotline