CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tin tức

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

Zalo
Hotline