CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tin tức

Báo cáo của Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016

Báo cáo của Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2016

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2015

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2015

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Zalo
Hotline