CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Tin tức

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Lần 6 năm 2015

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Lần 6 năm 2015

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 năm 2015

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 năm 2015

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 năm 2015

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 6 năm 2015

Thông báo tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2014

Thông báo tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2014

Thông báo tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014

Thông báo tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2014

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 năm 2014

Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 năm 2014

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2013

Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kinh doanh năm 2013

Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2013

Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Tổng giám đốc về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 - Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2014

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Zalo
Hotline