CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THẢO ĐIỀN

Thông báo cổ đông

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2023

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 9 năm 2018

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 8 năm 2017

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Zalo
Hotline